مطالب منتشر شده در دسته ی "مقاله"

بخشی از متن:
نظريه ي تابع ها از يک متغيير مختلط شامل برخي از قوي ترين و مفيد ترين و پر کاربرد ترين ابزارهاي تحليل رياضي است. براي آنکه دست کم تا حدودي اهميت متغير هاي مختلف را نمايش دهيم چند مبحث از کاربرد هاي آنها را به اختصار بر مي شمريم.
۱. در مورد بسياري از زوج تابع هايu v، هم u و هم v در معادله ي لاپلاس در دو بعد واقعي صدق ميکنند. …
فهرست مطالب:
ويژگيهاي تحليلي نگاشت    
جبر مختلط    
هميوغ مختلط    
تابعهاي متغيير مختلط    
خلاصه    
شرايط کوشي- ريمان    
توابع تحليلي    
خلاصه    
قضيه ي انتگرال کوشي    
انتگرال هاي پربندي    
اثبات قضيه ي انتگرال کوشي به کمک قضيه ي استوکس    
نواحي همبند چند گانه    
فرمول انتگرال کوشي    
مشتقها    
قضيه ي موره آ    
خلاصه    
بسط لوران      
بسط تايلور    
اصل انعکاس شوارتز    
ادامه ي تحليلي    
سري لورن    
خلاصه    
نگاشت    
انتقال    
چرخش    
انعکاس    
نقطه هاي شاخه و توابع چند مقدار    
خلاصه    
نگاشت همديس    
خلاصه    

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#

خلاصه گزارش:
در اين گزارش سعي شده است كه با رعايت اختصار گوشه اي از قسمت عظيم و گسترش انتقال الكتريكي تشريح شود. در مقدمه اين گزارش آشنايي با مشخصات كلي الكتريكي پست ۶۳ كيلو ولتي كمال آباد كرج آمده است. در بخش نخست گزارش دلايل وجود پستهاي فشار قوي و همچنين انواع آنها با توجه به استانداردهاي موجود شرح داده شده در بخش دوم گزارش مهمترين و اساسي ترين تجهيزات تشكيسل دهنده پست به تفصيل شرح و بررسي گرديده است. همچنين در مورد رله هايي كه محافظت خطوط و ترانسفورماتورها و ديگر تجهيزات مهم يك مجموعه را عهده دارند توضيحاتي داده شده است در بخش بعدي اصول و روشهاي بهره برداري بهينه از پستهاي فشار قوي بطور اعم شرح داده شده است كه اين توضيحات در جهت بهره وري بيشتر و همچنين راندمان بالاتر و جلوگيري از بروز هر گونه خطر و يا اشال احتمالي به كليه دست اندركاران يك پست فشار قوي توصيه مي شود. بخش بعدي مربوط به شرح و توضيح اشكالات احتمالي كه ممكن است در پست ۶۳كمال آباد بروز كند و همچنين شرح كارهايي كه براي رفع اين عيوب بايد انجام شود. بخش آخر نيز مربوط به نحوة بهره برداري از مدارهاي اينترلاك پست ۶۳ كمال آباد مي باشد كه در آن نحوه برق دار كردن خط با در نظر گرفتن كليه اصول فني براي جلوگيري از بروز هر گونه نارسايي در سيستم و شبكه شرح گرديده است.
فهرست مطالب:
خلاصه گزارش
مقدمه
دستگاههاي اندازه گيري
رله هاي حفاظت خط
رله هاي حفاظتي خط ۲۰c
مشخصات باطريهاي ۱۲۷v
مشخصات باطريهاي D.c 48v
۱) مباني و تعاريف مربوط به پست فشار قوي
ولتاژهاي استاندارد
تعريف پست فشار قوي
انواع پستهاي فشار قوي بر حسب نوع كار
۱ـ پستهاي نيروگاهي يا بالا برندة ولتاژ (Step Up Substation)
۲ـ پستهاي انتقال (High Voltage Substation)
۳ـ پستهاي توزيع(Distributio Substation)
۴ـ پستهاي فشار ضعيف(Low Voltage Substation)
۵ـ پستهاي كليدي يا كوپلاژ(Switching Substation)
پستهاي باز نيز به چند دسته تقسيم مي شوند
۱ـ پستهاي معمولي (conventional)
۲ـ پستهاي گازي يا (Gas Insulated Substation)
۳ـ پستهاي سيار (Mobiel Substation)
پستهاي بسته يا داخلي نيز خود به سه نوع تقسيم مي گردد
۱ـ پستهاي فشار قوي باز
۲ـ پست فشار قوي نيمه باز
۳ـ پست فشار قوي بسته
۱ـ خطوط تك مداره (single circuit)
۲ـ خطوط دو مداره (Double circuit)
۳ـ خطوط باندل (Bundle)
۲) تجهيزات پست
۱ـ۲) سويچگير
ترانسفورماتور قدرت
۳ـ۲) ترانس زمين
۴ـ۲) جبران كننده ها
۵ـ۲) تأسيسات جانبي
۳) سوئيچگير
۱ـ۳) باسبار ياشين (BUS BAR)
۱ـ۱ـ۳) انواع شين از نظر شكل ظاهري
۲ـ۱ـ۳) شينه بندي
۳ـ۱ـ۳) انواع شينه بندي
ب) قطع طولي شين بوسيله ديژنكتور
ب ـ ۳ـ۱ـ۳) شينه بندي چند تايي يا مركب
الف) قطع طولي شين بوسيله سكسيونر تقسيم كنندة باس بار
الف ـ روش دو دژنكتوري
ب ـ روش يك ونيم ديژنكتوري
ج ـ ۳ـ۱ـ۳) باسبار دوبل (راهرو اصلي)
د ـ۳ـ۱ـ۳) سيستم شينه يندي حلقوي (زنجيره اي)
مزاياي اين نوع شينه بندي
ز ـ۳ـ۱ـ۳) شينه بندي سه كليدي
۴ـ۱ـ۳) ايمني باسبار
۵ـ۱ـ۳) رنگ آميزي شين ها
۲ـ۳)كليدهاي فشار قوي
۱ـ قطع كننده يا سكسيونر
۲ـ كليد بار
۳ـ كليد قدرت
۱ـ۲ـ۳) قطع مدارات مختلف
الف ـ قطع مدار اهمي
ب ـ قطع مدار سلفي
ج ـ قطع مدار خازني
۲ـ۲ـ۳) بررسي وصل مدارات مختلف
الف ـ وصل مدار اهمي
ب ـ وصل مدار سلفي
ج) وصل مدار خازني
۳ـ۲ـ۳) روشهاي سريع خاموش نمودن جرقه در كليدها
۱ـ ازدياد طول قوس
الف ـ حرارت قوس
ب ـ اثر حوزة مغناطيسي
۲ـ تشديد خنك كردن قوس
۳ـ مقطع كردن قوس
۴ـ خاموشي درنقطه صفر
۵ـ خازن موازي با كنتاكتها
۶ـ خلاء
۷ـ روغن
۴ـ۲ـ۳) قطع جرقه دركليدهاي فشار قوي
عامل مؤثر در قطع يا برقراري مجدد جرقه
۵ـ۲ـ۳) انواع خاموش كننده ها
الف ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش كننده جامد
ب ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش كنندة مايع
ج ـ ۵ـ۲ـ۳) خاموش كنندة گازي
كليدهاي فشار قوي
۶ـ۲ـ۳) كليد بدون بار (سكسيونر)
الف ) موارد استعمال سكسيونر
سكسيونر دوراني
سكسيونر قيچي ايي
۷ـ۲ـ۳) كليد قابل قطع زير بار
۸ـ۲ـ۳) كليد قدرت يا ديژنكتور (بريكرها)
الف ـ ۸ـ۲ـ۳) كليد روغني (تمام روغني)
ب ـ۸ـ۲ـ۳) كليد قدرت نيمه روغني
ج ـ ۸ـ۲ـ۳) كليد SF6 ( هگزا فلوئوريد گوگرد)
د ـ ۸ـ۲ـ۳) كليد خلاء
رـ۸ ـ۲ـ۳) كليد هوايي (كليد هواي فشرده)
زـ۸ ـ۲ـ۳) كليد اكسپانزيون (آبي)
س ـ ۸ـ ۲ـ۳) كليد گازي جامد
۹ـ۲ـ۳) مكانيزم قطع و وصل كليدهاي فشار قوي
الف ـ ۹ـ۲ـ۳) مكانيزم فنري
ب ـ ۹ـ۲ـ۳) مكانيزم روغني (هيدروليكي)
ج ـ۹ـ۲ـ۳) مانيزم هوايي يا بادي
۱۰ـ۲ـ۳) مشخصات الكتريكي بريكرها
۳ـ۳) ترانسفورماتور هاي جريان Current transformer
۱ـ۳ـ۳) پارامترهاي اساسي در C.t ها
۲ـ كلاس و دقت اندازه گيري ترانس جريان
۳ـ نسبت تبديل ترانس جريان
۴ـ ظرفيت ترانس جريان
۲ـ۳ـ۳) انواع ترانسهاي جريان ازنظر ساختمان
۳ـ۳ـ۳) مشخصات الكتريكي ترانسهاي جريان
۴ـ۳) ترانسفورماتورهاي ولتاژ
Voltage or potantial transformer
۱ـ۴ـ۳) مشخصات الكتريكي ترانسهاي ولتاژ
۵ـ۳) مقره ها Insulaturs
انواع مقره ها
۶ـ۳) برقگيرها [Lightning Aresster]
انواع برقگيرها
۲ـ برقگير با مقاومت غير خطي
۳ـ برقگير لوله اي
كنتور برقگير
۷ـ۳) تله موج (Line Trap) و واحد تطبيق كننده خط (Line Metching Unit)
۱ـ خازن كوپلاژ : (High Voltage coupling capacitor)
۲ـ تله موج : Ware Trap or Line Trap
۳ـ دستگاه تطبيق با خط : Line matchjing unit
۴) حفاظت پستهاي فشار قوي
حفاظت توسط رله ها
۱ـ۴) رله اضافه جريان
۲ـ۴) رله اتصال زمين
۳ـ۴) رله ديفرانسيل (Differctial relay)
۴ـ۹ رله افت ولتاژ (Under voltage reloy)
۵ـ۴) رله اضافه ولتاژ (over Voltage realy)
۶ـ۴) رله اضافه فركانس (over freguency relay)
۷ـ۴) رله افت فركانس (under freguency relay)
۸ـ۴) رله اضافه فلوي مغناطيسي (over flux relay)
۹ـ۴) رله دايره كشنال
۱۰ـ۴) رله ديستانس (Distane relay)
۵) اصول و روشهاي بهره برداري از پستهاي فشار قوي
تقسيم بندي تجهيزات در طرح حفاظتي يك پست فشار قوي
حفاظت هاي ترانس قدرت
دستورالعملها
دستورالعمل مخصوص پستها
تعيين وظايف و تقسيم مسئوليتها
روش عمليات در مواقع بروز حادثه
قطع كلي سيستم
روش برگردانيدن سيستم بوضع عادي
طرز عمل در مواقع نامتعادلي فازها
قطع و وصل خودكار خطوط
دياگرامهاي عملياتي
سنكرون كردن
۶) آمار حوادث و اتفاقات احتمالي كار
بريكرها :
C.V.T ها
C.T ها
L.T ها
برقگيرها
شارژرها
باطريها
ديزل ژنراتور اضطراري
دستور العمل هاي ثابت بهره برداري شبكه فوق توزيع
كنترل ولتاژ
۱-ولتاژ عادي (افزايش تا ۲ درصد يا كاهش تا ۲ درصد)
۲-ولتاژ غير عادي (افزايش تا ۵ درصد يا كاهش تا ۱۰ درصد)
۳-ولتاژ غير قابل (افزايش بيش از ۵ درصد يا كاهش بيش از ۱۰ درصد)
الف- عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب) نحوه بر قدار كردن پست
ج ) خروج دستي ترانسفورماتور جهت سرويس وتعميرات
د- بر قدار كردن ترانسفور ماتور پس از پايان كار سرويس وتعميرات
عمليات در پستهاي فوق توزيع داراي باسبار ۶۳ كيلو ولت
الف) عمليات هنگام بي برق شدن پست
ب ) نحوه بر قدار كردن پست
ج) بدون برق كردن يكي از باس بارهاي ۶۳ كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
د) بر قدار كردن يكي از باس بارهاي ۶۳ كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
ه) بي برق كردن كليه باس بارهاي ۶۳ كيلو ولت جهت سرويس وتعميرات
ر) بر قدار كردن كليه باس بارهاي ۶۳ كيلوولت پس از پايان سرويس وتعميرات
بهره برداري از ترانسفور ماتورهاي فوق توزيع
الف : بازديدها ومراقبت هاي ظاهري
ب : نحوه موازي كردن ترانسفور ماتور ها
ج- نحوه از حالت موازي خارج كردن ترانسفور ماتورها
د- انجام عمليات در صورت خروج خود كار ترانسفور ماتور بعلت باز شدن ديژنكتورهاي ۲۰ و ۶۳ كيلو ولت و يا فقط ديژنكتور ۶۳ كيلو ولت آن (در حالت موازي نبودن ترانسفورماتورها)
ه- نحوه برقدار كردن ترانسفور ماتور هاي فوق توزيع پس از پايان كارهاي تعميراتي ورلياژي
الف- خازنهائي كه در پستهاي نوع كوژلكس نصب شده اند
ب- خازنهاي نصب شده در ساير پستها
الف : خازنهائي كه در پستهاي نوع كوژلكس نصب شده اند
۱-وصل كردن خازنها
۲- قطع كردن خازنها
ب- خازنهاي نصب شده در ساير پستها
۱- حالت دستي
۱-۱-برقدار كردن خازنها
۲-۱- بي برق كردن خازنها
۲- حالت خود كار
عمليات در شرايط بي برق شدن باسبارهاي ۶۳ و ۲۰ كيلوولت
پستهاي ۶۳/۰ ۲۳ يا ۲۰/۲۳۰ كيلو ولت
ب- عمليات در آن دسته از پستهاي فوق توزيع كه اطاق فرمان تجهيزات ۶۳ يا ۲۰۹ كيلوولت آنها از طاق فرمان پست انتقال مجزا است
الف- گزارش هاي شفاهي
ب- گزارش هاي كتبي
۲۰۶- وظايف درخواست كننده كارت احتياط (مجري كار)
۲۰۷- وظايف صادر كننده كارت احتياط
۲۰۸- مقررات ابطال كارت احتياط
۲۰۹- مقررات عمومي كارت احتياط
۲۱۰- كارت حفاظت شخصي
۲۱۱- كاربرد كارت حفاظت شخصي
۲۱۲- وظايف درخواست كننده كارت حفاظت شخصي
۲۱۳- وظايف صادر كننده كارت حفاظتي شخصي
۲۱۴- مقررات ابطال كارت حفاظت شخصي
۲۱۵- مسئول بهره برداري موظف است موارد زير را اجرا كند
مقررات عمومي كارت حفاظت شخصي
۲۳۶- كارت حفاظت دستگاه
الف- حفظ دستگاه وتجهيزات از آسيب ديدن بيشتر
ب- پايدار نگه داشتن سرويس برق
ج- حفظ دستگاهها وتجهيزات از صدمه ديدن :
۳-۲۳۷- كارت حفاظت دستگاه بايد به نحو زير تكميل ونصب شود.
۲۳۸- مقررات عمومي كارت حفاظت دستگاه
۲۳۹- مسئولان بهره برداري موظفند كارت را به نحو زير تكميل و آنرا نصب كنند
۲۴۰- براي ابطال كارت حفاظت دستگاه ، بايد به ترتيب زير عمل شود.
۲۴۱- كاربرد فرمهاي ضمانت نامه Guarantee Forms
۲۴۲- فرمهاي ضمانت نامه شامل
۲۴۳- صدور فرمهاي ضمانت نامه
۲۴۴- فرم درخواست صدور ضمانت نامه
۲۴۵- نحوه تكميل فرم درخواست صدور ضمانت نامه
۲۴۶- وظايف مربوط به مسئولان بهره برداري
۲۴۷- وظايف تصويب كننده نهايي فرم درخواست صدور ضمانت نامه
۲۴۸- مقررات عمومي درخواست صدور ضمانت نامه
۲۴۹-وظايف مسئولان صادر كننده فرم ضمانت نامه
۲۵۰- جدا سازي
۱-۲۵۰- انجام عمليات جدا سازي از منابع انرژي الكتريكي
۲-۲۵۰- انجام عمليات جدا سازي ا زمنابع انرژي مكانيكي
۲۵۱- بدون انرژي كردن
۱-۲۵۱- انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي الكتريكي
۲-۲۵۱- انجام عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي مكانيكي
۲۵۲- مسئوليتهاي دارنده ضمانت نامه
۲۵۳- ابطال فرم ضمانت نامه
مقررات عمومي فرم هاي ضمانت نامه
۲۷۶- براي معتبر كردن فرم ضمانت نامه بايد عمليات زير انجام پذيرد :
۲۷۷- فرم تضمين نامه ايستگاه
بخش دوم : (كارتها وفرمهاي حفاظتي)
مشخصات مربوط به فرم درخواست صدور ضمانت نامه

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#

تحقیق با عنوان ارائه مدل بهبود كيفيت خدمات در صنايع تكنولوژي اطلاعات با استفاده از QFD، منطق فازي و برنامه ریزی آرمانی(GP) در قالب فایل pdf و در حجم۹۳ صفحه.
چکیده:
در كشورهاي توسعه يافته همگام با رشد و پيشرفت سيستمها و فنون مديريت كيفيت در بخش صنايع توليدي، در صنايع ارائه خدمت نيز در بكارگيري مدلها و فنون مديريت و تضمين كيفيت پيشرفتهاي چشمكيري صورت گرفته است. متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه نيازهاي اوليه باعث توجه تك بعدي و غير معقول به امر توليد گشته است و باعث كم كاري در بخش كيفيت خدمات در اين كشورها شده است. از اين رو در اين تحقيق بهبود خدمات در صنايع تكنولوژي اطلاعات مورد بررسي قرار گرفته است. در اين ميان روش QFD روش بسيار موثر و كارا براي تحقق مشتري گرايي در سازمان مي باشد كه از نظر سازمانها و شركتهاي پيشرو در داخل كشورمان نيز به عنوان يك روش موثر در جهت برآورده ساختن نيازهاي مشتري شناخته شده و بارها بكار گرفته شده است. برخي ايرادات وارد بر QFD عبارتند از ابهام در نداي مشتري و عدم قطعيت در تعيين مقادير هدف.
در اين تحقيق با ارائه يك مدل تركيبي از “گسترش كاركردهاي كيفيت (QFD) و منطق فازي و برنامه ريزي آرماني، سعي شده تا بر اين نقاط ضعف غلبه شود و گامي در جهت بهبود و توسعه مدلهاي كيفيت در زمينه خدمات برداشته شود تا بتوان در آينده با كارهاي مشابه در اين زمينه، خلاء موجود را كاهش داد.
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
بیان مسئله
هدف تحقیق
نمونه مورد بررسی
سئوالات تحقیق
اهداف تحقیق
فصل دوم: مروری بر ادبیات
مرور ادبیات
گسترش کارکردهای کیفیت(QFD)
منطق فازی
برنامه ریزی آرمانی
فصل سوم: روش تحقیق
روش تحقیق
جامعه آماری
محدودیتهای تحقیق
ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تحلیل داده ها
مدل ترکیبی QFD، منطق فازی و برنامه­ریزی آرمانی
فصل چهارم: یافته های تحقیق
مقدمه
تشکیل کمیته QFD
شنیدن ندای مشتری
بازبینی خواسته های مشتری
وزن دهی خواسته های مشتری
تبدیل متغیرهای زبانی به اعداد فازی
روش سه مرحله ای QFD
خانه شماره ۱ QFD
خانه شماره ۲ QFD
خانه شماره ۳ QFD
طبقه بندی الزامات عملیات
تعریف متغیرهای تصمیم گیری
تعیین آرمانها و اولویت آنها در تعیین مقادیر هدف
ارائه مدل ترکیبی QFD، منطق فازی و برنامه ریزی آرمانی
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
مقدمه
نتایج پرسشهای تحقیق و ارائه پیشنهادات
ارائه پیشنهادات جهت تحقیقات آتی
محدودیتهای تحقیق
پیشنهادات به شرکت نمونه
منابع و مأخذ
چکیده لاتین

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#

تحقیق استفاده از زنجیره بحرانی در کاهش زمان و هزینه های پروژه های تحقیقاتی، در ۱۶۵ صفحه بهمراه کلیه ضمائم مربوطه.

چكيده:
عدم موفقيت پروژه ها در يك نرخ هشداردهندهاي قرار دارد. ارزيابيهاي كمي نشانگر اينست كه تقريبا ۳۰% پروژه ها قبل از كامل شدن منتفي مي گردند كه اين امر، اتلاف زمان، هزينه و تلاشهاي صرف شده را در بر خواهد داشت. مابقي پروژه ها نيز معمولا يا در تحويل كامل حوزه كاري اوليه (به لحاظ ابعاد كار و كيفيت آن) شكست مي خورند يا ديرتر تحويل مي شوند و يا بودجه هاي آنا از حد تجاوز مي كند. مطابق تحقيقات صورت گرفته، اكثريت قريب به اتفاق پروژه هاي توسعه در مورداهداف زمان وهزينه با گذشتن ۴۰% تا ۲۰۰% از حد پيش بيني شده، شكست مي خورند. اين شكستها ميلياردها دلار را در هر سال صرف خود مي كنند، ضمن اينكه در همه فرهنگها و براي هر نوع از پروژه ها اتفاق مي افتند. تلاشها براي بهبود عملكرد پروژه ها، به دليل ساختاري كه برنامه ريزي و مديريت پروژه سنتي ومتداول دارند، كمتر نتيجه داده است. در سالهاي اخير روشي بر مبناي تئوري محدوديتها ‏‎(TOC)‎‏ توسط دكتر گلدرات ارائه گرديده است كه در آن سعي شده تا ضمن كوتاه شدن زمان اجراي پروژه، ايمني زمان تحويل آن تامين گردد، برنامه ريزي و كنترل پروژه ساده تر شود، مديريت آن تسهيل گردد، رضايتمندي تيم پروژه بالاتر رود و خروجي پروژه با همان منابع افزايش يابد. اين روش نوين كه در برخي از كشورها كاربرد پيدا كرده و تنها چهار سال از عمر آن مي گذرد، به زنجيره بحراني ‏(Critical Chain)‎ مشهور شده است. بكارگيري موفق اين روش به دليل ويژگيهاي خاص آن نيازمند تغيير در سازمان و اجزاي آن مي باشد. اين تحقيق ضمن ارائه روش مذكور، آن را در مورد يك نمونه عملي بكارگرفته است و با بيان نقاط ضعف و قوت آن در عمل، به نحوه و چگونگي تغييرات رفتاري افراد و سازمان پرداخته است.
در تحقيق حاضر همچنين الگوريتمي جهت پياده سازي اين روش پيشنهاد شده است كه استفاده سازمانها از آن مي تواند براي اجراي موفق، كمك شاياني نمايد. عليرغم وجود برخي نقاط ضصف در روش زنجيره بحراني، بكار بستن آن در سازمانهايي كه عمده فعاليتشان بصورت پروژه است، مي تواند آنان را متحول سازد و نويد دهنده دوره جديد و موفقيت آميزي از زندگيشان باشد.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات
مقدمه
سابقه و ضرورت انجام تحقیق
تعریف مسئله و بیان اصلی تحقیق
جنبه جدید بودن و نوآوری طرح
روش تحقیق
نحوه ارائه مطلب و تحقیق
فصل دوم: مبانی و خصوصیات روشهای کنترل پروژه
مقدمه
دروه های گسترش محصولات
تاریخچه کنترل پروژه و روشهای برنامه ریزی
بررسی و ارزیابی روشهای سنتی برنامه ریزی پروژه
تئوری محدودیتها
متدولوژی زنجیره بحرانی
تبدیل یک برنامه ریزی مسیر بحرانی به برنامه ریزی زنجیره بحرانی
مبانی برنامه ریزی پروژه
موفقیت با زنجیره بحرانی
خلاصه زنجیره بحرانی
فصل سوم: نقد و بررسی روش زنجیره بحرانی
تعامل با زمانهای میانگین هر فعالیت
انباشتن بافر
رفع ناسازگاری منابع
سازمان
مشخص نمودن هدف
ساختن شبکه
نرم افزار زنجیره بحرانی
مزایای غیرملموس
مزایای غیر ملموس
نقاط ضعف زنجیره بحرانی
خلاصه
فصل چهارم: تغییر برای پیاده سازی زنجیره بحرانی
مقدمه
مدل پیاده سازی
چشم انداز پایانی
تئوری پیاده سازی
مدل مقاومتی گلدرات
برنامه تغییر
حرکت به جلو
اندازه گیری و کنترل پیاده سازی
خلاصه
فصل پنجم: نتیجه گیری
مقدمه
الگوریتم پیشنهادی جهت پیاده سازی زنجیره بحرانی
توصیف قدمهای الگوریتم
کلیدهای فرهنگی برای پیاده سازی موفق
فصل ششم: پیاده سازی زنجیره بحرانی در پروژه تحقیقاتی ارزیابی بتن های سیستم فاضلاب شهری

فصل هفتم: تحلیل و نتیجه گیری
دستاوردهای پروژه
نتیجه گیری
زمینه هایی برای تحقیقات آتی
فهرست منابع
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#