مطالب منتشر شده در دسته ی "مقاله"

بخشی از بيان مسأله:
امروزه به موازات آموزشهاي مرسوم نظام آموزشي و دانشگاهي، موسسات، ادارات و سازمانهاي مختلف برنامه‎هايي را طرح كرده و براي دستيابي  به اهداف خاص خود به اجرا درآورده‎اند. در اغلب كشورها آموزشهاي ارائه شده براي همگان و آموزشهاي تخصصي و كاربردي براي كارورزان و كاركنان بخشهاي عمومي و خصوصي به عنوان صنعت رشد قلمداد مي‎شود و سالانه بخش زيادي از درآمدهاي آنان صرف توسعه و بهسازي فعاليت هايشان مي گردد و همگام با رشد جمعيت و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي اين سرمايه‎گذاري‎ها را افزايش مي‎دهند و اين همه بر اين باور استوار  است كه سرمايه‎گذاري در بخش آموزش و تربيت نيروي انساني همانند سرمايه گذاري در ديگر عوامل رشد و توسعه داراي بازده اقتصادي است و در كنار آن پرورش مردم با فرهنگ و آگاه به عنوان آحاد جامعه،  بهره‎وري و بهره‎گيري بهينه از ساير سرمايه گذاري‎هاي  مادي و فرهنگي را افزايش مي‎دهد. به همين دليل بسياري از كشورهاي جهان سعي دارند به توسعه كمي و كيفي برنامه‎هاي آموزشي و تربيتي ـ فرهنگي خود پرداخته و مردم را از نعمت مجموعه‎اي دانشهاي عمومي و تخصصي كه براي بهزيستن ضروري مي باشد، برخوردار سازند.
فهرست مطالب:
فصل اول: طرح مساله
بیان مسأله
اهمیت و ضرورت مساله
اهداف تحقیق 
اهداف جزئی طرح
سوالات  تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف مفاهیم 
دوره های عرضی
کارکنان اطلاعات
نیاز
نیاز سنجی
فصل دوم: مباحث نظری
چارچوب تئوریک
آموزش های ضمن خدمت
تاریخچه آموزش های ضمن خدمت
مراحل آموزش
سطوح نیازسنجی
بررسی پژوهش‎های انجام شده 
وزارت آموزش و پرورش، سازمان آموزش و پرورش، پژوهشکده تعلیم و تربیت
ب- اولویتهای نیازهای مدیران دوره راهنمایی عبارت است از
پایان نامه(کارشناسی ارشد)- دانشگاه اصفهان. دانشکده علوم اداری و اقتصادی
نیاز سنجی آموزشی مراقبین بهداشت در مدارس اصفهان
نیاز سنجی آموزشی کارکنان وزارت جهاد سازندگی سیستان و بلوچستان
نیاز سنجی آموزش مدیران سازمان جنگلها و مراتع کشور
نیاز سنجی، جایگزینی، توانبخشی و آموزش دانش آموزان استثنایی، وزارت آموزش و پرورش، پژوهشکده کودکان استثنایی  
پرویز مشایخی، نیازسنجی آموزشی مدیران وزارت آموزش و پرورش، اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران 
ب- اولویتهای نیازهای مدیران دوره راهنمایی عبارت است از: رهبری و مدیریت آموزشی
شناسایی نیازهای آموزشی اعضاء تعاونیهای دامداران در استان مازندران، وزارت جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی  
تشخیص نیاز و رسیدن به الگوی ارزیابی مناسب
فصل سوم: روش پژوهش
روش تحقیق
ابزار گردآوری داده‌ها
روائی و پایانی ابزار تحقیق 
جامعه آماری‌، حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری 
شیوه‌های تحلیل اطلاعات
پرسشنامه نیازسنجی دوره های عرضی (مسئولین)
پرسشنامه نیازسنجی دوره های عرضی (کارکنان)

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#

مقدمه:
وقتي كه كتابهاي تاريخ هنر و نقاشان بزرگ غربي را ورق مي زنيم، با تصاوير بي شماري از هنرمندان بزرگ روبرو مي شويم؛ تصاويري زيبا، متنوع و با تركيبهاي گوناگون و سبكهاي متفاوت؛ برخي از اين نقاشيها که تحت عنوان شمايلنگاري معرفي شده اند، زندگي حضرت مريم و فرزندش مسيح را  تشكيل ميدهد كه در دروه هاي مختلف به تصوير درآمده اند. اين شمايلها عليرغم سادگي فرم و تكنيك، با زيبائيهاي چشم گير، انسان را ساعتها به خود مشغول مي كنند؛ بارها و بارها اين صفحات را ورق مي زني و ساعتها به نظاره مي نشيني و هر بار چيز تازه تري درآنها مي يابي.
هنرمندان قرون وسطي بيش از هر موضوع ديگري شمايلهاي حضرت مريم و عيسي (ع) را استادانه در صحنه هاي متفاوت، همچون عبادت و نيايش، معراج، غسل تعميد و زندگي روزمره و …  به تصوير کشيده اند.
زيبائي، سادگي و معنويتي كه توأمان در هماهنگي صورت و محتواي اين شمايلها وجود دارد باعث علاقمندي من به اين موضوع گشت. اين شد كه تصميم گرفتم علي رغم كمي منبع در حد توان خود به تحقيق و گردآوري نمونه هائي در مورد شمايلنگاري قرون وسطي و معرفي برخي از هنرمندان آن بپردازم ؛ ليکن به علت تجانس و نزديکي شمايلنگاري قرون وسطي با هنر دوره بيزانس از لحاظ بصري و محتوايي، در اکثر قسمتهاي اين جزوه ، هنر اين دو دوره در کنار هم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در فصل دوم اشاراتي به شكلهاي نشانه اي و نمادين شده است، اما چون بحث اصلي ، بررسي شمايلنگاري است و با اين عقيده كه جهان هستي در چهره انسان جلوه مي كند و آنچه در سيماي افراد ديده مي شود، در واقع جلوه اي است از درون آنها و سيرت قديسان در سيما و صورت ايشان نمايان است، لذا در ارائه نمونه ها و مصاديق تصويري حاضر در بخش فوق ، قطع نظر از بررسي جنبه هاي فني و موضوعي، شخصيتهاي روحاني نيز در برخي موارد تحليل و نقد شده است.
در فصل سوم به بررسي ويژگيهاي بياني و بصري تعدادي از آثار شمايلنگاري قرون وسطي و بيزانس و مقايسه آن با نقاشي دوره گوتيک پرداخته شده است. علت انتخاب دوره گوتيك براي مقايسه با شمايلهاي قرون وسطي و بيزانس، وجود آثار فراوان با موضوعات مشابه و نزديكي نقاشي اين دوره ها با يكديگر است. لذا به خاطر طولاني نشدن بحث، همينطور اهميتي که برخي از شخصيتهاي روحاني و قديس مانند حضرت مريم و مسيح (ع) در آثار هنرمندان اين دوران داشته اند، جهت بررسي بهتر موضوعات، شمايلهاي با موضوع حضرت مريم  به عنوان يک نمونه بارز مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
گرچه بررسي موضوع فوق با وجود کمي منبع ، براي اينجانب کاري بسيار سنگين و دشوار مينمود،  ليكن سعي كرده ام قدمي هر چند كوتاه و ناچيز در اين راه پرفراز و نشيب بگذارم و نگاهي به اين وادي دور دست و فراموش شده بيندازم تا رموز بياني و جذابيت بصري اين كارها را بهتر و بيشتر درك نمايم.
فهرست مطالب:
مقدمه
پيشگفتار
شمايل و ويژگيهاي آن
شمايلنگاري
شمايل شكني
شمايلنگاري در قرون وسطي و بيزانس 
ويژگيهاي آثار كاتاکُمب
نماد در شمايلنگاري
موضوعات شمايلنگاري
موضوعات عام
شمايل هاي مقدس در آثار نقاشي قرون وسطي و بيزانس
موضوعات خاص
ويژگيهاي بصري
پيكره
ترکيب بندي
نور و رنگ
ويژگيهاي بياني
کادر و ترکيب پرسوناژها
حالات پرسوناژها
مقايسه شمايلهاي حضرت مريم در قرون وسطي و بيزانس
با دوره گوتيک
تفاوت وتشابه در عناصر بصري
تفاوت وتشابه در عناصر بياني
تفاوتها
بررسي شمايلهاي حضرت مريم در آثار هنرمندان قرون وسطي
دوچو
چيمابوئه
جوتو 
مارتيني
 نتيجه گيري
منابع و مأخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#

بخشی از متن:
استفاده از حرکت ونرمشهای ورزشی جهت بهبود وضع تعادل بدن و هماهنگ نمودن حرکات آن و معالجه و درمان بعضی از بیماریها و ناراحتیـهائی که معلول کم تحرکی و یا پرداختن غیراصــولی به حرکات و فعالیتهای بدنی هستند، می باشد. …
فهرست فصول:
فصل اول: تعاریف و دیدگاهها                                                        
فصل دوم: انواع حرکت درمانی                                                     
فصل سوم: دستگاه عصبی انسان و عملکردهای نادرست آن              
فصل چهارم: عوامل روانی- اجتماعی و ناهنجاریهای حرکتی                
فصل پنجم: روشهای حرکت درمانی                                              
فصل ششم: شرایط استفاده از حمامهای سونا              

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#

بخشی از مقدمه:
درخت راش از خانواده Fagus جنس Fagus مي باشد ۱۳ گونه از اين جنس در دنيا آنهم در نميكره شمالي انتشار دارد و در ايران يك گونه به نام فاگوس orientalis وجود دارد و گونه راش ايران Fagus orientalis از مهمترين و با ارزشترين درختان صنعتي ايران و حدود ۳۲درصد موجودي سرپاي شمال ايران (طبق آمار در سال ۱۳۷۱) از اينگونه است و با داشتن تنه اي صاف و استوانه اي كه ارتفاع آن به حدود ۴۰ متر و گاه بيشتر و قطر حداكثرm5/1تاm 8/1مي رسد . و جنگلهاي پر ارزشي را در ارتفاعات شمالي رشته كوه البرز تشكيل مي دهد و از آستارا و طوالش و ديلمان تا كلاردشت، نور،كجور تا گرگان ديده مي شود و در جنگلهاي نور تا ارتفاع ۲۲۰۰ متر از سطح دريا بالا رفته و در بعضي دره ها مثل دره نكاء تا دامنه هاي پايين بندر ديده مي شود.
فهرست مطالب:
فصل اول
مقدمه
مشخصات ماكروسكوپي و ميكروسكوپي گونه راش
۱-۱ مشخصات گياهي(خواص ماكروسكوپي)
۱-۲ خواهش راش
۱-۳ منطقه پراكنش
۱-۳-۱ درخت شناسي گياهي
۱-۴ قطر و بلندي
۱-۵ شكل درخت
۱-۶ رويش و دير زيستن
۱-۷ ريشه
۱-۸ زادآوري،كشت و بارخيزي
۱-۹ چوب و مصرف آن
۱-۱۰ شناسايي خواص ماكروسكوپي
۱-۱۱ خواص ميكروسكوپي راش
۱-۱۲ مقطع شعاعي
۱-۱۳ مقطع مماسي
فصل دوم
۲-۱ سابقه تحقيقات درزمينه ميزان رطوبت،هم كشيدگي و وزن مخصوص
۲-۲ سابقه تحقيقات خارجي
فصل سوم
شرح كامل طرح پژوهشي با ذكر روش و نحوه اجرا
۳-۱ تعيين تغييرات همكشيدگي خطي
۳-۲ تعيين تغييرات مواد استخراجي
فصل چهارم
خصوصيات محل و خاك و آب و هواي گونه هاي همراه در مورد نمونه هاي مورد آزمايش (جنگل خيرودكنار (منطقه نم خانه)
۴-۱ موقعيت جغرافيايي
۴-۲ آب و هوا
۴-۳ خاكشناسي جنگل خيرود (نم خانه)
۴-۴ زمين شناسي
۴-۵ ليست گونه هاي گياهي
۴-۶ گونه ها و خانواده و جنس گياهان كه در جنگل خيرود نم خانه
۴-۷ تيپ مورد شناسايي در نم خانه مشخصات پارسل بخش نم خانه
فصل پنجم
۵-۱ هم كشيدگي و واكشيدگي
۵-۲ عوامل موثر بر هم كشيدگي و واكشيدگي
۵-۳ عوامل موثر بر روي هم كشيدگي و واكشيدگي
۵-۴ تئوريهاي غير يكنواخت بودن هم كشيدگي و واكشيدگي
۵-۵ اندازه گيري ميزان هم كشيدگي
۵-۶ مقدار هم كشيدگي خطي
جداول ضميمه
ماكزيمم همكشيدگي خطي
ماكزيمم همكشيدگي شعاعي
ماكزيمم همكشيدگي مماسي
نتيجه گيري
فهرست منابع و ماخذ 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین

#