بخشی از متن:
در سال ۱۹۲۳، دانشمند آلماني Mattias Pier كه براي شركت BASF كارمي كرد، طرحي را جهت توليد متانول از گاز سنتز (مخلوطي از اكسيدهاي كربن و هيدروژن كه از زغال به دست مي آمد و در سنتز آمونياك نيز كاربرد دارد) ارائه كرد. كه در آن از كاتاليست روي- كرم استفاده مي شد و شرايط سختي از نظر فشاري (۱۰۰۰ الي۳۰۰  اتمسفر) و دما (بالاي ۴۰۰ درجه سانتیگراد) داشت. توليد مدرن متانول هم اكنون توسط كاتاليست هايي که امكان استفاده از شرايط دمايي كمتر را دارند، ممكن است.
فهرست مطالب:
فصل اول: متانول، خواص و روشهای توليد
۱-۱- تاريخچه
۱- ۲- خصوصيات فيزيكي (Physical properties)
۱-۳-  واكنشهاي شيميايي
۱-۴- توليد صنعتي و فرآيند آن
۱-۵- ماده خام
۱-۵-۱- گاز طبيعي
۱-۵-۲- باقيمانده هاي نفتي
۱-۵-۳- نفتا
۱-۵-۴- ذغال سنگ
۱-۶- كاتاليست
۱-۷- توليد در مقياس تجاري
۱-۸- واكنشهاي جانبي
۱-۹- خالص سازي
۱-۱۰-كاربردهاي متانول
۱-۱۰-۱-۱- توليد اسيد استيك
۱-۱۰-۱-۲- كاربرد اسيد استيك در صنايع
۱-۱۰-۲- توليد وينيل استات
۱-۱۰-۳- فرمالدئيد
۱-۱۰-۴- اتيلن گليكول
۱-۱۰-۵- متيل آمين
۱-۱۰-۶- دي متيل اتر
۱-۱۰-۷- تركيبات كلرومتان
۱-۱۰-۸- متيل ترشري بوتيل الكل (MTBE)
۱-۱۰-۹- كاربرد متانول در مخلوط با بنزين
فصل دوم: سينتيك و مكانيسم و استوکیومتری
۲-۱-اصول واکنشهاي کاتاليستي
۲-۱-۱-مراحل مستقل در واکنشهاي کاتاليستي
۲-۱-۲-سينيتيک ومکانيسم واکنشهاي کاتاليستي
۲-۱-۳-اهميت جذب سطحي در واکنشهاي کاتاليستي هتروژن
۲-۱-۴- بررسي سينتيکي
۲-۱-۵- مکانيسم واکنشهاي کاتاليستي هتروژن فاز گاز
۲-۱-۵-۱- مکانيسم Langmuir- Hinshelwood (1421)
۲-۱-۵-۲- مکانيسم Eley -Rideal
۲-۲- ترموديناميك و سينتيك سنتز فشار پائين متانول
۲-۱-۱- مقدمه
۲-۱-۲- استوكيومتري و ترموديناميك
۲-۱-۳- سينتيك و مكانيسم
Klier
Graff
Skrzypek
۲-۱-۴- مكانيسم
فصل سوم: شبيه سازي واكنش كاتاليستي هتروژني توسط Hysys
۳-۱- مدل سینتیکی
۳-۲- مراحل شبيه سازي رآكتور در Hysys
۳-۳- نتايج حاصله از شبيه سازي
منابع و ماخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت آنلاین